กำหนดการ

138

กำหนดการโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

(การจัดศูนย์สอบ TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)

วันที่  9 กุมภาพันธ์  2562

ณ ห้อง 29101 ชั้น 1 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


เวลา 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนและตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าสอบ
เวลา 09.30 – 12.30 น. กระบวนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
เวลา 12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียนและตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าสอบ
เวลา 13.30 – 16.30 น. กระบวนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC