Youtube : LC SRRU

ลงทะเบียนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ รุ่น 2

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร” ——————— วันที่จัดอบรม วันอังคารที่ 4 เมษายน...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CU-TEP รอบวันที่ 25 มีนาคม 2566

🛑 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ กิจกรรม การจัดศูนย์สอบ CU-TEP ณ...

FOLLOW US

<< Translate