กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 3/2564

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบออนไลน์ (โดยใช้โปรแกรม ZOOM) ——————————– วันที่จัดอบรม วันพุธที่...

การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ...

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 2/2564

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบออนไลน์ (โดยใช้โปรแกรม ZOOM) ——————————– วันที่จัดอบรม วันพุธที่...

กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร (กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม...

FOLLOW US