การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...

ปฏิทินจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2566

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล - การจัดศูนย์สอบมาตรฐาน TOEIC  (ไตรมาสที่...

แจ้งยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศูนย์ภาษา ขอยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ...

ลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 2/2565

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM...

FOLLOW US

<< Translate