แจ้งยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศูนย์ภาษา ขอยกเลิกการจัดศูนย์สอบตามมาตรฐาน TOEIC ณ...

ลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 2/2565

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM...

การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ภาคปกติ และภาคพิเศษ...

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61

งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดการจัดสอบวัดระบบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)...

ลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 1/2565

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม...

FOLLOW US

<< Translate