ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบCU-TEP

💾 ดาวโหลดไฟล์รายชื่อ

เวลา และการเข้าห้องสอบ

การทดสอบ CU-TEP
วันที่ 25 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 – 11.30 น.

เวลา 08.15 เปิดประตูห้องสอบ    

ทำตามคำแนะนำกรรมการคุมสอบ

เวลา 08.35 ปิดประตูห้องสอบ    

ทำตามคำแนะนำกรรมการคุมสอบ (ผู้ที่มาสายหลังเวลา 08.35 น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

การแต่งกายและสิ่งของต้องห้าม

สถานที่สอบ

ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

<< Translate