ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ชั้น 2 อาคาร 28

186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง ถ.สุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทร. 044-710000 ต่อ 0703

อีเมล์ languagecenter@srru.ac.th

<< Translate