การประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระพิเศษ/2562

389

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เป็นประธานในการประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระพิเศษ/2562 โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บทความก่อนหน้านี้กำหนดการ
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC รอบวันที่ 6 มีนาคม 2562