การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 4/2566

286

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์ เป็นประธานการประชุม
ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ได้แก่
– ร่างประกาศ เรื่อง การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
– ร่างประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บทความก่อนหน้านี้เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินพิธีลงนามความร่วมมือการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย