เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ

260

👉 โดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
……………………………….
👉 วันเสาร์ที่ 2 เดือนตุลาคม 2566
🌍 สมัครสอบได้ที่ : https://register.atc.chula.ac.th/

💵 อัตราค่าสมัครสอบ จำนวน 900 บาท


รายละเอียดมในการสอบ : https://lc.srru.ac.th/?page_id=2421

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
บทความถัดไปการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 4/2566