วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้มี คณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

บทความก่อนหน้านี้English พาตลุย !! ศูนย์อาหาร มรภ.สุรินทร์ – EP.1
บทความถัดไปขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ CU-TEP