ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดอบรมภาษาเขมร แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

108

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ในกิจกรรม “อบรมภาษาเขมร แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการเปิดการอบรม โดยมี คุณ Tola Vathana เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “ภาษาเขมรเบื้องต้น” ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม และ 2 – 23 มิถุนายน 2566