การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 2/2566

274

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุม
ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา ได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2566     ซึ่งได้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ

บทความก่อนหน้านี้การประชุมเตรียมการจัดสอบ Exit Exam ครั้งที่ 2/2566
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CU-TEP รอบวันที่ 25 มีนาคม 2566