การประชุมเตรียมการจัดสอบ Exit Exam ครั้งที่ 2/2566

196

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมเตรียมการจัดสอบ Exit Exam ครั้งที่ 2/2566 (คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และออกข้อสอบ) ณ ห้อง 28206 ชั้น 2 อาคาร 28 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์และออกข้อสอบเข้าร่วมประชุม