สอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 (รอบสุดท้าย)

691

กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและขอสำเร็จการศึกษา รอบสุดท้าย

———————————–
วันที่ 25 มกราคม 2566
เวลา 13.00 – 16.30 น.
———————————–
เข้าสอบได้ที่ https://e-testing.srru.ac.th/
———————————–

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อและผลการสอบ

 

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจ
บทความถัดไปการประชุมเตรียมการจัดสอบ Exit Exam ครั้งที่ 2/2566