ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจ

445

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการเปิดการอบรม ซึ่งมี อาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม
ในการนี้ การอบรมดังกล่าว จะดำเนินการอบรม จำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และรอบที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมการอบรม

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้ลงทะเบียนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
บทความถัดไปสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 (รอบสุดท้าย)