การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 3/2565

383

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา ได้แนะนำศูนย์ภาษา และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งได้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ

บทความก่อนหน้านี้ปฏิทินจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2566
บทความถัดไปลงทะเบียนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ