ปฏิทินจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2566

1132

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล
– การจัดศูนย์สอบมาตรฐาน TOEIC  (ไตรมาสที่ 2 และ 4) 
– การอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล (ไตรมาสที่ 1 และ 3)
– การอบรมภาษาเขมร (ไตรมาสที่ 3)
– กิจกรรมที่ 4 การจัดศูนย์สอบ CU-TEP (ไตรมาสที่ 2)
– กิจกรรมที่ 5 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ (ไตรมาสที่ 1)


โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ไตรมาสที่ 3)


โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam)
– การทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย   ราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) (ไตรมาสที่ 2)

บทความก่อนหน้านี้การประชุมบุคลากรศูนย์ภาษา ประจำเดือนกันยายน 2565
บทความถัดไปการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 3/2565