ดำเนินโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ผ่านระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)

269

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ผ่านระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) และโปรแกรมยืนยันตัวตน Cisco WebEx โดยมีคณะกรรมการฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามาให้กำลังใจบุคลากรและคณะกรรมการฯ ในระหว่างการดำเนินการทดสอบสมรรถนะฯ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์”
บทความถัดไปลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 2/2565