ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์”

298
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565
ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์” โครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างทักษะอาชีพ
มีกิจกรรมดังนี้
1. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการอบรมสร้างอาชีพใหม่พ้นภัยความยากจน (การตลาด)
2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์
ภายใต้ “โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565”
ณ โรงเรียนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
บทความก่อนหน้านี้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565
บทความถัดไปดำเนินโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ผ่านระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)