จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

213

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์        ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งมีคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

บทความก่อนหน้านี้การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2565
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์”