การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

76

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป)
เข้าร่วมกิจกรรม “การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการเข้าสอบ
https://www.srru.ac.th/news/1198