การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

397

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป)
เข้าร่วมกิจกรรม “การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการเข้าสอบ
https://www.srru.ac.th/news/1198
บทความก่อนหน้านี้กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61
บทความถัดไปจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565