กำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61

426

งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ
กำหนดการจัดสอบวัดระบบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและขอสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2


รายละเอียด https://srru.ac.th/news/1189

บทความก่อนหน้านี้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์” โครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างทักษะอาชีพ
บทความถัดไปการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2565