ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์” โครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างทักษะอาชีพ

231

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายภาษา และบุคลากร ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์” โครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        สู่การสร้างทักษะอาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทำน้ำหมักอินทรีย์
2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการทำปุ๋ยคอก
3. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการพัฒนา/การจัดการดิน
ภายใต้ “โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565”        ณ โรงเรียนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้ลงทะเบียนอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 1/2565
บทความถัดไปกำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 61