การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564

270

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ศูนย์ภาษาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์            Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) และโปรแกรม WebEx  โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากทั้ง 6 คณะ จำนวน 47 คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับการสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 และ 28205 ชั้น 2 อาคาร 28 ทั้งนี้ การจัดสอบดังกล่าวมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รหัส 62 หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 2,541 คน และสมรรถนะดิจิทัล จำนวน 2,613 คน

บทความก่อนหน้านี้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam)
บทความถัดไปประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น