ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

204

วันที่ 18 เมษายน 2565 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายภาษา เป็นประธานในที่ประชุม และบุคลากรศูนย์ภาษา เข้ารับฟังข้อเสนอะแนะ และนโยบาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

บทความก่อนหน้านี้การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564
บทความถัดไปการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ TOEIC และมาตรการป้องกัน COVID-19