จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam)

220

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายภาษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) และโครงการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา โดยมี อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ         และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา และเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการโครงการฯ

บทความก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
บทความถัดไปการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564