การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

203

วันนที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มีคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ประกอบด้วยผู้แทนจาก 6 คณะ ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บทความถัดไปจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam)