ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

303

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการระดับสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี นางสาวนาฎยา ซาวัน หัวหน้างานศูนย์ภาษา     เป็นประธานการประชุม ในการนี้ คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน ( TEC-W )  เพื่อให้การดำเนินการทดสอบมีความเรียบร้อย          บรรลุตามเป้าประสงค์   และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
บทความถัดไปการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom