บุคลากรศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

325

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายภาษา นำบุคลากรศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

บทความก่อนหน้านี้ปฏิทินดำเนินกิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความถัดไปจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ครั้งที่ 1/2565