ปฏิทินดำเนินกิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

739

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (อัพเดท)
บทความถัดไปบุคลากรศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)