จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ครั้งที่ 1/2565

337

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ด้วยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย      ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดโครงการ การอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งจัดอบรมวันละ 2 ชั่วโมง ระหว่างช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2565 รวม 36 ชั่วโมง

บทความก่อนหน้านี้บุคลากรศูนย์ภาษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)
บทความถัดไปการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย