การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

470

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนของคณะทั้ง 6 คณะ ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าสอบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81% ของจำนวนนักศึกษา

บทความก่อนหน้านี้การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์
บทความถัดไปกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกสารสื่อสารครั้งที่ 3/2564