การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์

3087

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป)
เข้าร่วมกิจกรรม “การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการเข้าสอบ
https://www.srru.ac.th/news/691