ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ExitExam) ผ่านโปรแกรมออนไลน์

101

วันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ExitExam) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษฯ ของนักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ในวันที่ 4 เมษายน 2564 และนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นักศึกษาสามารถติดตามผลการสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ หรือติดตามทางเพจ Language Center SRRU