ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ExitExam) ผ่านโปรแกรมออนไลน์

477

วันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ExitExam) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษฯ ของนักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ในวันที่ 4 เมษายน 2564 และนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นักศึกษาสามารถติดตามผลการสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ หรือติดตามทางเพจ Language Center SRRU

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 เมษายน 2564
บทความถัดไปประชาสัมพันธ์สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์