ประชาสัมพันธ์สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์

672

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ExitExam) ผ่านโปรแกรมออนไลน์
บทความถัดไปกิจกรรมการอบรมภาษาเขมรแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM