ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับการสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ครั้งที่ 3/2564

410

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับการสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ 1 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ  แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เป็นประธานการประชุม ในการนี้คณะกรรมการฯ              ได้ร่วมพิจารณาการจัดการกำกับการสอบในการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2564

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 3 เมษายน 2564