ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

392

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31      ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม      เพื่อเป็นการติดตามผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหาร จากคณะ คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับการสอบโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam)
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับการสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ครั้งที่ 3/2564