ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับการสอบโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam)

386

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับ   การสอบโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) ครั้งที่ 1/2564   ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ 1 โดยมีผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการสอบโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาฯ

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีการจัดศูนย์สอบ TOEIC
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564