ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีการจัดศูนย์สอบ TOEIC

328

วันเมื่อที่ 6 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีการจัดศูนย์สอบ TOEIC  เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะด้านภาษาเพื่อสอดรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วและเป็นการบริการวิชาการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งมีผู้สนใจสมัครสอบ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย นักศึกษา จำนวน 53 คน บุคลากร จำนวน 4 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 13 คน

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวันที่ 6 มีนาคม 2564
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับการสอบโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam)