การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 1/2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex

299

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ 1/2565 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex มีคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ประกอบด้วยผู้แทนจาก 6 คณะ ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

บทความก่อนหน้านี้การประชุมบุคลากรศูนย์ภาษา ประจำเดือนธันวาคม 2564
บทความถัดไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)