ศูนย์ภาษา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) โดยใช้โปรแกรมออนไลน์

339

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (อาคาร 27) โดยในการสอบนี้จะจัดสอบให้กับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC
บทความถัดไปศูนย์ภาษา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Exit Exam (เพิ่มเติม)