ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู (ระยะที่ 1)

405

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู (ระยะที่ 1) โดยดำเนินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ EF Set ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28 ซึ่งการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR จะดำเนินการระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 และสามารถดูตารางการทดสอบได้ที่ คลิก 

คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้การประชุม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย
บทความถัดไปโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Exit-Exam) (สอบเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์)