การประชุม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย

434

วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์             และ ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายภาษา เข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมภาษาไทยและภาษากัมพูชา ในการนี้สำนักวิทยบริการฯ        ได้อนุเคราะห์หนังสือและวัสดุเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย เพื่อจัดทำ Thai Language Corner ณ University  of South-East Asia (USEA) เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

บทความก่อนหน้านี้ตารางการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู (ระยะที่ 1)