ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดวิพากษ์แบบทดสอบในโครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

419

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวิพากษ์แบบทดสอบในโครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ จารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จตุพร เหลือสนุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ภานุวัฒน์ พันธโคตร์ เลขานุการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแนะนำบุคลากรในสำนักวิทยบริการฯให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบในเบื้องต้น

บทความก่อนหน้านี้การประชุมศูนย์ภาษา ครั้งที่ พิเศษ/2561
บทความถัดไปศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมและรับฟังการบรรยายการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์