การประชุมแผนการบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561

296

วันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมแผนการบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ หัวหน้าศูนย์ภาษาและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม

บทความก่อนหน้านี้📰 จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
บทความถัดไปการประชุมแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561