ขอเชิญร่วมโครงการ “อบรมภาษาเขมรเบื้องต้น”

320

📌 ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น
สำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ

ฟรี ไม่มีค่าใช้าจ่าย

👉ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์๋

🔖 คร้ังที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
🔖
 คร้ังที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
🔖
 และ คร้ังที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

: : เวลา 13.00 – 16.30 น.

👉สามารถสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่
สำนักงานศูนย์ภาษา ช้ัน 3
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางออนไลน์ http://bit.ly/CambodiaRG

………………………………………………..
: : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
📞
โทร.044-521388 หรือ 086-3220447 : :