ประกาศรับสมัครอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

1277
ตารางสอน TOEIC (SRRU TOEIC PREP COURSE 2018)
ครั้งที่สอน วัน วันที่ อาจารย์ผู้สอน เนื้อหาที่สอน
ครั้งที่ 1 เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ
ครั้งที่ 2 อาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2561 อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์ Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ
ครั้งที่ 3 เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561 อาจารย์หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล Part 1: Photographs 10 ข้อ
Part 2: Question-Response 30 ข้อ
ครั้งที่ 4 อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561 อาจารย์อรวรรณ เกษแก้ว Part 6: Text Completion 12 ข้อ
(เนื้อหาเรื่องอื่น ๆ พิ่มเติม)
ครั้งที่ 5 เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ Part 3: Conversations 30 ข้อ
Part 4: Short Talks 30 ข้อ

อัตราค่าสมัคร

👨‍🎓3,500 บาท

-โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี
LANGUAGE CENTER SRRU
-เลขที่บัญชี 644-0-47080-2
-ธนาคาร กรุงเทพ
🔊แจ้งหลักฐานการโอนมาที่ inbox หรือ email ข้างล่างนี้
……………………………………………….
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28
โทร. 044041541
email. languagecenter@srru.ac.th
หรือทาง inbox
https://www.facebook.com/lc.srru/