ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : อบรมภาษาเขมรเบื้องต้น

313

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : อบรมภาษาเขมรเบื้องต้นให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคันนาเข้าร่วมอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี คุณ Tola Vathana เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ซึ่งศูนย์ภาษาจัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : อบรมภาษาเขมรเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 วันพุธที่  5,12,18และ26 กุมภาพันธ์ 2563

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6,13,20และ27 กุมภาพันธ์ 2563

3. โรงเรียนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 วันศุกร์ที่ 7,14,21และ25 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้การประชุมศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระพิเศษ/2562
บทความถัดไปตารางการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR