ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายศูนย์ภาษา

อาจารย์ภานุวัฒน์ พันธโคตร์
หัวหน้าศูนย์ภาษา

นางสาวนาฎยา ซาวัน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเสาวภาคย์ พลศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจำรัส มหานาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์