ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายศูนย์ภาษา

นางสาวนาฎยา ซาวัน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเสาวภาคย์ พลศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจำรัส มหานาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์