เกี่ยวกับ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์ 044-041541