โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา และบุคลากร

การอบรมภาษาเขมร แบบออนไลน์

โดยวิทยากร Mr.Tokla Moeut

ช่วงเวลาอบรม

เปิดระบบออนไลน์ 17.00 น.
ปิดระบบออนไลน์ 20.00 น.

เนื้อหา

18 บทเรียน 36 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน

เกณฑ์การอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องมีชั่วโมงการอบรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถึงจะได้รับเกียรติบัตร

แพลตฟอร์ม

อบรมผ่านออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

บทเรียน

หน่วยที่ 1 พยัญชนะภาษาเขมร

หน่วยที่ 2 สระภาษาเขมร

หน่วยที่ 3 วรรณยุกต์ และการสะกดคำ

หน่วยที่ 4 การสะกดคำที่มีตัวประกอบ

หน่วยที่ 5 เชิงพยัญชนะ และการอ่านกับตัวพยัญชนะต่างๆ

หน่วยที่ 6 การนับเลข

หน่วยที่ 7 วัน เดือน ปี และกาลเวลา

หน่วยที่ 8 การซื้อของ และทิศ

หน่วยที่ 9 สถานที่

หน่วยที่ 10 อาหาร และเครื่องดื่ม

หน่วยที่ 11 ผลไม้

หน่วยที่ 12 ร่างกาย

หน่วยที่ 13 สุขภาพ

หน่วยที่ 14 ตลาด

หน่วยที่ 15 การเดินทาง

หน่วยที่ 16 ผัก

หน่วยที่ 17 ประเทศ

หน่วยที่ 18 การศึกษา

<< Translate