การอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC


รายละเอียดโครงการ


หลักการ/ความสำคัญ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของคณะภายในมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเพื่อตอบสนองนโยบายของชาติ ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ขึ้น โดยได้กำหนดจัดการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC จำนวน 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ

กลุ่มเป้าหมาย

1. อบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 2 ครั้ง
2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และผู้สนใจ แต่ละครั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน

วันที่จัดอบรม


ZOOM Meeting Business รองรับ 300 คน จำนวน 10 Host แบบรายเดือน — 1-to-allระหว่างวันที่ 6 – 29 มิถุนายน 2566

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (รับลิ้งค์เข้าระบบทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน)
*ระบบ Online Meeting อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


เปิดดูรายชื่อทั้งหมด

<< Translate